ÖZEL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Tarih: 2019-06-10 00:00:00

TAVŞANLI BELEDİYESİ

                      ÖZEL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

 

B I R I N C I  B Ö L Ü M

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak


AMAÇ:
MADDE 1. Bu Yönetmelik; Tavşanlı Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen, Yalova Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne kayıtlı Özel Servis Araçlarının Taşıma Hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM
MADDE 2. Bu yönetmelik;

- Resmi Kurum veya kuruluşlar ile Özel Kuruluşların Tavşanlı Belediye sınırları içinde yolcu taşıma istemine, ücreti karşılığında cevap veren Özel kişilere ait araçları kapsar.
- Tavşanlı Belediye sınırları içerisinde ikamet etmekte olan kişilerin ikametgâh adresinden(Belediyece belirlenen güzergâh dâhilinde olması kaydıyla), is yerine gidip-gelmek üzere “ Personel Servis Aracı” yada Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğrenim görmekte olan çocuğunun ikamet adresinin bağlı bulunduğu okula gidiş-geliş ihtiyacını karşılamak üzere, “Okul Servis Aracı” olarak kullanılan plakalı araçları kapsar.

- Personelinin yada öğrencilerinin servis taşıma ihtiyacını karşılayabilmek için, araçlardan faydalanan Resmi ve Özel Kuruluşları kapsar. Tavşanlı Belediye sınırları içerisindeki Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; Personel Servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Tavşanlı Belediyesinden “Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı” almış olma şartını arayacaklardır.

Mülkiyetlerindeki araçlar ile kendi personelini ve müşterisini taşıyan her türlü Özel ve Resmi Kurumları kapsamaz, ancak güzergah izin belgesi alınması zorunludur.
Tavşanlı Belediye sınırları dışında servis aracı olarak çalışan araçların Belediyemiz yetki sahası içinde bulunan Personelin veya Öğrencinin servis aracı ile alınıp, Tavşanlı Belediyesinde bulunan okul veya işyerlerine taşımacılık yapamazlar. Ancak Belediyemizin yetki sahasındaki Personel veya Öğrenciyi alıp servis aracı ilçe dışına taşımacılık yapabilir. Bu yönetmelik turizm amaçlı taşımacılık yapan araçları (Şehirlerarası otobüsler ile çevre Belediye otobüsleri dahil) bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz.


MADDE 3. Bu yönetmelikte yasal dayanaklar;

 1. A) 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi, “p” bendi,
 2. B) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 3. C) Bakanlar Kurulunun Ticari Plakaların verilmesine ilişkin Usul ve esaslar hakkındaki kararı ( son sekli uygulanır) 28.08.2007 Tarih, 26627 nolu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,

25.02.2004 Tarih, 25384 nolu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Personel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.

 1. D) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 2. E) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanun ve Yönetmeliği

 

TANIMLAR
MADDE 4. Bu Yönetmelikte ;

UMUM SERVIS ARACI : Resmi yada Özel kuruluşlara veya öğrencilere, ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde Servis Aracı olarak kayıtlı araçlar.

BELEDIYE : Tavşanlı Belediyesi

SÜRÜCÜ : Özel Servis Araçlarını sevk ve idare eden araç sürücüleri
ARAÇ KULLANMA BELGESI : Servis aracını Kullanan kişinin aracın kullanırken boynuna asması gereken tanıtım kartı.

ISLETICI : Tavşanlı içinde Öğrenci, Personel, Müşteri Servisi amacıyla aracı çalıştıran gerçek veya tüzel kişi.

KOOPERATIF : Yolcu Taşıma Amaçlı Kurulan. Koop.

OKUL TASITI (öğrenci Servis Aracı) : Genel olarak okul öncesi, İlköğretim ve Orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşımalarında kullanılan taşıttır.
PERSONEL TASITI (Personel Servis Aracı) :Gerçek veya tüzel kişiler, resmi yada özel kuruluşların personellerini belediyece belirlenen güzergâhları kullanarak, is yerine taşınmalarında kullanılan taşıttır.

REHBER ÖGRETMEN: Okul öncesi çocukları ve 6 ile 14 yas grupları arasında (İlköğretim) öğrenci çocukları taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan öğretmen.

HIZMETLI : Özel Servis Araçlarında sürücü dışında çalışan yardımcı personelini
TASIMA SINIRI (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük amirliği ve yolcu sayesidir.
GÜZERGAH : Öğrenci, Personel Servisi Araçları ile Ücretsiz Müşteri Servis Araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan yollar.

GÜZERGAH IZIN BELGESI : Bu Yönetmelik ve Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde servis aracının takip ettiği güzergâhı belirten belge.
DURAK : Personeli, Öğrenciyi yada Müşteriyi Taşıma amaçlı Servis yapan araçların yolcu veya öğrenci indirmeleri ve bindirmeleri için yatay ve düşey belirlenmiş yerdir.
TASIMAYI YAPTIRAN : Öğrencilerin, personelin yada müşterilerin bir ücret karşılığında yada ücretsiz olarak taşınmasını talep eden gerçek veya tüzel kişiler, resmi yada özel kuruluşların veya okulların tümü yada herhangi birisi.

ARAÇ UYGUNLUK BELGESI : İşleticilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre Tavşanlı Belediyesi Zabıta Biriminden alacakları Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi
ÇALISTIRMA RUHSATI :İşleticilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre Tavşanlı BelediyeZabıta Biriminden alacakları Özel Servis aracı çalıştırma ruhsatı belgesi.

 

I K I N C I  B Ö L Ü M

 

ÖZEL SERVIS ARAÇLARININ ÇALISMA BIÇIMI

ÖZEL SERVIS ARAÇLARININ IZINSIZ ÇALISTIRILAMIYACAGI

 

MADDE 5- Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisinde Özel Servis Aracı çalıştırma izni Tavşanlı Belediyesi adına, Belediye Zabıta Birimi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir.
Bu izin yılda bir kez ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. Müteakip yıllarda vize yaptırmak zorundadır.

MADDE 6- Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak Özel Servis Araçlarının, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi”, “Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı” ve “Özel Servis Aracı Güzergâh izin Belgesi” almaları zorunludur. Bu hususları tamamlamayanların Özel Servis Aracı çalıştırması yasaktır.


ÖZEL SERVIS ARAÇLARININ TASIMAYA UYGUNLUGU


MADDE 7- Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisinde taşıma yapacak herhangi bir Özel Servis Aracının uygunluğu Belediye Zabıta  Birimi tarafından saptanır. Tavşanlı Belediyesi Zabıta  Birimi tarafından servis taşımacılığı yapmaya yeterli olduğu belirlenen Özel Servis Aracına “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi” verilir. “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi” alan araçlar belgeleri ile plakalarını Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünden Servis aracı olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir. Süresi sona eren işleticinin servis taşımacılığı yaptığının tespit edilmesi halinde, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir ve cezai işlemler uygulanır.Fabrika, Sanayi, Tersane ve diğer işletmelerin  de bulunması ve faaliyette olması şartıyla, şirket sahibi veya ortaklarından herhangi birisinin adına kayıtlı servis plakası harici araçlardan isçi veya personellerini taşıması koşulu ile sadece bir araç için (en fazla 30 kişilik araç) servis çekmesine izin verilir.   

 

ÖZEL SERVIS ARACI UYGUNLUK BELGESI IÇIN BASVURU

MADDE 8- Araçlarını Özel Servis Aracı olarak çalıştırmak isteyenler, Tavşanlı Belediyesi Zabıta Amirliğine dilekçe ile aşağıda sayılan belgelerle ve Resmi gazetede yayınlanan servis araçları hizmet yönetmeliğinde aranan Sartlara bağlı kalmak kaydıyla, Belediye Zabıta Birimine başvururlar.

   Başvuru sahibi Özel veya Tüzel kişinin;

 1. a) İkametgah belgesi
 2. b) Vergi Levhası Fotokopisi
 3. c) Esnaf Odası Kayıt Belgesi
 4. d) Ruhsat Fotokopisi, Satış Sözleşmesi, Fatura
 5. e) Nüfus Cüzdanı sureti ve Fotokopisi.
 6. f) Adli Sicil Kaydı.( Sabıka Kaydı Olmayacaktır.)

g)Şirket Olduğunu Kanıtlayacak Evrak ( Resmi Gazete Örneği) (Şirketler için)

 1. h) 3 Adet Resim

ı) Araçlar : Minibüs 12-Otobüs 19 yaşından büyük Olmamalı

 

   Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez başvurularak belgeler ibra edilmelidir.

Başvurular Belediye Zabıta Birimine araç sahiplerince veya imza yetkililerince yapılır. Öğrenci

Servisleri için yıllık başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları (vize) her yılın Eylül ayin içerisinde ( Bu Tarih Okul Açılış Tarihine Göre Değiştirilebilir)yapılır. Personel Servislerinde ise ilk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, geçerlilik süresi bulunduğu yılın sonuna kadar geçerli olup yenileme ve vizelerde ise, Ocak ayı içerisinde yapılır. Belirtilen bu süreler içerisinde gerekli belgeleri vize yaptırmayan ve yıllık Güzergah İzin Belgesi almayanlara yönetmelikteki cezai işlemler uygulanır.

Başvuru yapan işletmecilere araç kontrol işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı Başvuru sahibine belgelerinin Belediye Zabıta Birimine teslimi ile bildirilir. Araç kontrolü başvuru Belediye Zabıta Birimi Araç Kontrol Komisyonunca yapılarak, Araçların istenen özelliklere sahip olup, olmadığı tespit edilir ve Komisyonca kontrol edilmeyen yada çalışması uygun görülmeyen araca çalışma izni verilmeyecek ve bu işlem yönetmeliğin diğer işlemlerinde (vize yenileme, güzergâh izin belgesi vs.) yapılacak, izin verilmeden çalıştırıldığı takdirde, bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.
Araçlar Tavşanlı Belediyesi araç kontrol komisyonunca kontrol edilir ve araca çalışma izni verilebilmesi için, düzenlenen kontrol belgesinde tüm üyelerin imzası gereklidir. Kontrol Komisyonu: 1 Başkan(Onay) ve 3 üye olmak üzere; Başkan, Emniyet veya Jandarmadan bir Trafik Sorumlusu, 2 Zabıta memuru seklinde olacaktır. Kontrol Belgesinin imzalanmasını takiben, Özel Servis Aracı olarak taşıma yapmaya yeterli olarak görülen araçlara Belediye Zabıta Birimince “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Encümen Onay’ından sonra Servis Plakası tahsis ücreti Belediye Meclisinin belirlediği miktar üzerinden Belediye Veznesine peşin olarak yatırıldıktan sonra belge verilir. Bir kişiye (Ana firma veya Alt işverenler-şirketler veya taşeron şirketler dahil) sadece bir adet özel servis aracı plaka tahsisi yapılır, servis plakası tahsis edilen kişinin tahsisli servis plakasını satış veya devretmesi durumunda devir ve satış tarihinden itibaren üç yıl bitimine kadar servis aracı plaka tahsis talebinde bulunamaz.

 

ÖZEL SERVIS ARAÇLARINDA ARANACAK NITELIKLER

MADDE 9. Özel Servis Aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa uygunluk belgesi istenmesi halinde başvuru tarihi itibariyle taşıtların yasları minibüslerde 12 (Oniki) yaşından büyük otobüslerde ise 19 yaşından büyük olamaz. Bakanlıklarca servis araçları ile ilgili çıkarılacak yönetmelikteki yaşlar dikkate alınacaktır. Servis Taşımacılığında kullanılacak taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliklerde belirlenen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması gerekmektedir. Belediyelerin karşılıklı olarak yaptıkları protokol çerçevesinde belediyelerin aldıkları araç yaşları geçerli olacaktır.

 1. Özel Servis Araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgesi için bu nitelikler açısından değerlendirilecektir.
  a)Kaportası düzgün olacak, Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır.
  b) Camlarında kırık yada çatlak bulunmayacaktır.
 2. c) Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)
 3. d) Trafik kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri (Trafik Seti), yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, tam teşekküllü ilk yârdim çantası bulundurulacaktır.
  e) Araçlar 237 sayılı taşıt kanununun kapsamında olan Sartları sağlayacaktır. Aracın kapıları otomatik açilir-kapanir olacak ve sürücü tarafından kumanda edilecek.
 4. f) Araç cinsine göre minibüsler için doldurma kapasitesi en az 1 kg’dan en az 1 adet, Otobüslerde doldurma kapasitesi en az 5 kg. Olandan, en az 2 adet Yangın Söndürme Cihazları bulundurulacaktır.
 5. g) Araçlara Karayolları Trafik Kanununun zorunlu kıldığı Mali mesuliyet (Trafik) Sigortası dışında kaza sigortası, okul servis araçları için ferdi koltuk sigortası yaptırılacaktır.
  h) Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve hasarsız olacaktır. Koltuklara düz koyu renkli ve reklamsız, yazısız, resimsiz vs. Kılıf takılabilecektir. (Reklam ile ilgili hususlar bu yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.)
 6. i) Araçların kornaları havali olmayacaktır.
 7. j) Mevcut lastikleri ile ayni ebatta yedek lastiği bulunacak, ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.
 8. k) İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.
 9. l) Iç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde yâda dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek yâda imalat yer almayacaktır.
 10. m) Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır olacaktır.
 11. n) Farları şeffaf camlı olacak, Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.
  o) Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.
 12. p) Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır.
  q) Frenleri tam, geçirtişiz ve dengeli tutabilir durumda olacaktır.(Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılır, kontrol edilir. Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin ¾ ünden az olmayacaktır.
  r) Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan sürüm miktarı Yalova İl Çevre Müdürlüğünün mevcut komisyon kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır. Devridaim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.
 13. s) Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.
 14. t) Rot ayarları yapılmış olacak, rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır. Vergi ve çevre pulu borcu olmayacaktır.
 15. u) Araçlarda en az 7 gün geriye dönük kayıt yapan , en az 2 yıl garanti kapsamında olan. Ayrıca kayıt yapmadığında sürücüyü uyaran, güzergah yolunu, sürücü ve yolcuları gösteren en az üç adet kamera olmalıdır.


Özel Servis Araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan Uygunluk Belgesi verilmez. Özel servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli sağlamak zorundadır. (Resmi gazetede yayınlanan yada yayınlanacak olan servis taşımacılığı ile ilgili kanun yada yönetmelik hükümleri, yapılan işlemlere dahildir.)


 1. Araçlar Belediye`nin belirleyeceği renk ve şekilde olup, kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır. Araçlar izin verilen Müşteri, personel, öğrenci servis içeriğine göre, servisi olduğuna dair yazıyı, güzergâhı vs. gösteren muhtelif malzemeden yapılmış muhafazalı kutu içerisinde olacak şekilde, standart işkili tabela bulunacak ve Araçların ön ve arka kısımlarında, Belediye`ce belirlenen özelliklerde olmak şartıyla, "Tavşanlı Belediyesi Özel Servis Aracı” ve “Çalıştırma Ruhsat Nosu" standart yazısı yazılacak(EK-1) ve yazılar folyo malzemeden yapıştırma olacaktır. Bu yazıyı aracına yapıştırmayanlara Güzergah İzin Belgesi verilmeyecektir.

Araçların ön kapılarının cam altına boyu: 35 cm., eni: 26 cm’yi geçmeyecek şekilde, kooperatifinin veya belediyenin amblemi yapıştırılabilir.

Ayrıca araçların çalışma durumlarına göre aşağıdaki Şartlar aranır;

 

 

 1. A) PERSONEL SERVİSİ ARAÇLARINDA;

 2. Aracın iç-ön cam, sağ alt kısmına hangi kurum, kuruluş vs. Personel servisi olduğuna dair tabela, işkili kutu içinde asili olacak ve bu tabela, ayni şekilde aracın arka camında asili olacaktır.(Muhafazalı Kutusuz)
 3. Araçların ön camına taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir, yerlere tabelaya yazılarak asılacak.

 

 1. B) ÖGRENCİ SERVİSİ ARAÇLARINDA;
 2. Aracın arkasında "OKUL TASITI" ibaresi yazılı olacak, Aracın iç-ön cam, sağ alt kısmına " ÖGRENCİ SERVİSİ " yazılı ve Okulun adını belirten tabela yazılarak aşılacaktır.
  2. Araçların arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında, kırmızı isi veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.
 3. Araçlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçevelerin sabit olması, camların tel kafesle öğrencilerin sarkmayacağı şekilde kapatılması gerekmektedir.

 

 1. C) ÜCRETSİZ MÜSTERİ SERVİSİ ARAÇLARINDA;

- Aracın iç-ön cam, sağ alt kısmına hangi kurum, kuruluş, şirket vs. müşteri servisi olduğuna dair ve taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir ayrı ayrı tabelalar işkili kutu içinde asili olacak ve bu tabelalar, ayni şekilde aracın arka camında asili olacaktır.(Muhafazalı Kutusuz)

A), B), ve C) bentleri belirtilen araçlarda Genel Olarak, İmal, Tadil, ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.


FİYAT TARİFELERI VE HİZMET BEDELİ ÖDEMELERİ

Madde 10.

Servis Taşımacılığında uygulanacak Ücret Tarifeleri, Çalıştırma Ruhsatı, yıllık vize ücreti ve Güzergah İzin Belgesi Ücretleri, zabıta Birimince hazırlanan rapor Belediye Meclisine sunulur ve Belediye Meclisinin alacağı karar ile belirlenir ve uygulanacaktır.

Servis işleticileri, yükleniciden (Öğrenci Velisi, Personelinin yada müşterisinin taşınma isini yaptıran Resmi kurum, Kuruluş, şirket vs.) öğrenci servisleri için; Taşımalı eğitim çerçevesinde, egitim-ögretim gün sayısı baz alınır, Personel Servisleri için; İşletici ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşmede belirtilen taşıma günlerinin ücreti alınır.

 

ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA VE GÜZERGAH IZNI


MADDE 11. a) Tavşanlı Belde sınırları içerisinde Özel servis Araçları, Tavşanlı Belediyesinden Güzergah izin belgesi almadan taşımacılık faaliyetinde bulunamaz.

 1. b) Özel Servis Aracı olarak Belediye Zabıta Biriminden “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi” almış olan ve aracını Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden servis aracı olarak tescil ettirmesine müteakip, Belediye Zabıta Birimince, bu yönetmelik ve Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde işleticiden, sürücüden ve Servis aracı Güzergah izin belgesi için istenilen belgeleri ibraz ederek, Belediye Meclisince belirlenecek olan Güzergah İzin Belgesi ücretini pesin olarak yatırarak, Güzergah İzin Belgesi ile birlikte Zabıta Birimince tanzim edilen “ÖzelServis Aracı Çalıştırma “ Ruhsatını alacaklardır. Güzergah İzin Belgesi süresi, öğrenci servisleri için ilk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları(vize) her yılın Eylül ayı ( Okul Açılış Tarihlerine Göre Değişebilir)içerisinde yapılır. Okul Servislerinde Belediye Meclis tarafından alınan öğrenci taşıma ücret tarifesi Belediyeden onaylanarak aracın görünür kısmına asacaktır. Bu ücret tarifesini aracına asmayan veya tarifenin üzerinde ücret alanlar hakkında belediye tarafından cezai işlem uygulanır. Personel Servislerinde ise ilk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, geçerlilik süresi bulunduğu yılın sonuna kadar geçerli olup yenileme ve vizelerde ise, Ocak ayı içerisinde bir yıl olarak yapılır. Belirtilen bu süreler içerisinde gerekli belgeleri vize yaptırmayan ve yıllık Güzergah İzin Belgesi almayanlara yönetmelikteki cezai işlemler uygulanır, tekrarı halinde Encümen Kararı ile tahsisi yapılan plaka iptal edilir.

 

ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI VE DEVİR İŞLEMLERİ

 

MADDE 12. Özel Servis Aracı çalıştırma ruhsatı ve Özel Servis aracı, servis taşımacılığı talebinde bulunan işletici adına kayıtlı olacak, hisse, ortak vs. unsurlar olmayacaktır.(Madde 12/E kapsam dışındadır.) Özel Servis Aracı çalıştırma ruhsatı alan işletmecilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan "Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı" verilecektir. Çalıştırma Ruhsatı, Seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır. Özel Servis Araçları, Çalıştırma Ruhsatı olmadan çalıştırılmaz, Zabıta Birimince belirlenen ve güzergah izninde belirtilen güzergahlar dışına çıkılamaz. İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalıştırma ruhsatını ve güzergah izin belgesini ibraz etmek zorundadır.
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı 1(bir) yıl süre ile geçerli olup, her yıl vizelenecektir.
Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı ücreti ödenmeden araca Güzergah İzin Belgesi verilmeyecektir.
         Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı, Tavşanlı Belediye Meclisi’nce belirlenecek olan Servis       Aracı Çalıştırma Ruhsatı izin ücreti ile o yılın yıllık vize (çalışma) ücreti, Belediye’ye pesin olarak yatırılması ile işleticilere verilir. Müteakip yıllarda Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı, Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize ücretinin Belediyeye pesin yatırılması ile 1(bir) yıl daha geçerli olmak üzere vizelenir. Vize Harcı Belediye’ye yatırılmadan araca çalışma izni verilmeyecektir.


 1. Servis Çalıştırma Ruhsatı yıllık olup, her yıl vize yaptırılır.
 2. Özel Servis Aracı ile taşımacılık yapmaya devam edilmesi halinde; yönetmelikte belirtilen aylarda ve yine yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde; Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını 1 (bir) yıl daha geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar.
  C. Süresi içerisinde vize işlemi yaptırmayan araçlar o yıl içerisinde Özel Servis Aracı olarak çalışmasına müsaade edilmez. Yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatlar halinde, vize ücretinin tamamı ile “Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı” bedelinin yüzde 10’unun Belediye veznesine pesin yatırılmasıyla yeniden Çalışma ruhsatı izlenebilir. Birbirine müteakip 2 yıl içerisinde vizelenmeyen Çalışma ruhsatları Encümen kararı ile iptal edilir.
 3. Yıl içinde niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi koşullarını) araçların durumları, uygun hale getirilinceye kadar seferden men edilir.
 4. Özel Servis Araç sahibinin yıl içinde ölümü halinde, vize süresi sona erene kadar mahkemeden veya Noter’ den alınacak veraset ilamında yazılı varislerinin başvurusu üzerine çalıştırma ruhsat ücretini ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla Özel Servis Aracını çalıştırabilirler. Ruhsat mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına yönetmelikte belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi kaydıyla düzenlenebilir. Ölümden dolayı satış halinde, yeni sahibi servis aracı olarak çalıştıracak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir.

Servis Plakası tahsis edilenin ölümü halinde, talepte bulunduğu taktirde Belediye Encümeninin onayı alınmak suretiyle eş ve çocuklarına yapılacak Servis Plakası tahsisi için devir ücreti alınmaz. Varisler dilerlerse haklarını 3.kisilere devredebilirler. Ancak bu durumda Belediye Meclisince belirlenen devir ücreti alınır.

 1. Zabıta Birimince Servis Aracı İşleticisi adına düzenlenen “Borcu Yoktur” tutanağının, Belediye Hesap İsleri Müdürlüğünce borcu olmadığına dair onaylanmasına takiben, Tavşanlı Belediyesi Kontrol Komisyonu ve Hukuk İslerince, Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı devir alma talebinde bulunanın, bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı sahipleri, Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatını. Encümen Kararı ile devredebilirler.
  Ancak bu durumda Belediye Meclisince belirlenen devir ücreti alınır.
  Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatının alım–satımının (devrinin) yapılması halinde, devir eden ile devir alan, durumu yazılı olarak Belediye Zabıta Birimine en geç 7(Yedi) gün içerisinde bildirilecektir.
  Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatının yeni sahibi, Ruhsat devir talebinde çalıştıracak aracı bildirmemiş ise, Ruhsat devrinin onaylandığı tarihten itibaren, çalıştıracak olduğu aracın özelliklerini, 30 (Otuz) gün içerisinde yazılı olarak (Aracın Noter satış sözleşmesi ile birlikte) Zabıta Birimine bildirecek, Belediye Meclisince belirlenen çalıştırma ruhsatı ücretinin yüzde 10’unu Belediye’ye pesin olarak yatırması ile “Araç Uygunluk Belgesi ile Çalıştırma Ruhsatı” almak suretiyle, Özel Servis Aracı çalıştırabilir. Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı harcını ödeyenler devir edilmesi durumunda ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler. Satış sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı tarih itibari ile bir ay içinde belediyeye bildirecektir. Aracın satışından sonra üç ay içinde aracını almak zorundadır. Üç aydan sonra ki her ay için ödeyeceği bedel belediye meclisin aldığı tarife üzerinde ödeme yapacaktır. Yirmi dört ay içinde de aracını almadığı taktirde Belediye Encümeni onayından sonra plaka tahsisi iptal edilecektir. Servis plakasını Aracını devir edenler 3 (üç) yıl dolmadan yeniden servis plakası talep edemeyecektir.

Servis Plakası tahsis edilen aynı aile içinde anne, baba veya çocuklardan herhangi biri bu Servis Plakasını aynı aile içinde 1.dereceden olanlara devir talebinde bulunduğu taktirde Belediye Encümen’i tarafından uygun ise Belediye Meclisince belirlenen devir ücretinin yüzde 10’ nu tahsil edilir. Şirketlerde isim değişikliğinden dolayı şirket sahibi değişmediği sürece devir ücretinin yüzde 10’ nu tahsil edilir. Şirket ticari faaliyetine son verildiğinde ise bünyesindeki şirketlere yada şirket sahiplerine devredildiğinde devir ücretinin yüzde 10’ nu alınır. Bünyesi dışındaki şirket veya şahıslara devir edildiğinde ise Belediye Meclisinin belirlediği devir ücreti alınır.

 1. Gaziler ve Şehitlerin 1. derece yakınlarından plaka, çalıştırma ruhsatı ücreti alınmayacaktır. Gaziler ve Şehitlerin 1. derece yakınları ücretsiz alınan plakayı bir başkasına devredemez ve satamaz. Miras yolu ile mirascıların talebiyle devir ücreti ödenerek devredilebilir.
 2. İşletmecinin aracını değiştirmek istemesi halinde bu yönetmeliğin 9.maddesi dikkate alınacaktır. İşletmeci aracını sattıktan sonra , Belediye Zabıta Birimine yapacağı yazılı başvuru ile yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç bu yönetmelik hükümlerine haiz ise, Zabıta Biriminin izni ile araç değiştirilir. Söz konusu değişiklik ile, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi, çalıştırma ruhsatı, güzergah izin belgeleri de Zabıta Birimince yeniden düzenlenir.
  Özel Servis Araçları Çalışma Ruhsatında şu bilgiler yer alır:

Araç sahibinin, adi, soyadı, baba adi, doğum yeri ve tarihi, şahıslarda fotoğraf , ikametgah, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, (Tüzel kişilerde şirket ismi ve unvanı yazılır.) aracın plaka numarası, modeli, kaç kişilik olduğu yazılır. 

 1. Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı talep edenlerden;

Taşımacılığını yapacağı kurum yada kuruluşlar ile yaptığı Sözleşmenin fotokopisi.

1.İkametgah Belgesi

 1. Ehliyet fotokopisi.
 2. Şoförler Odası Kayıt Belgesi.
 3. Esnaf Sicil Kayıt belgesi.
 4. Ticari Taşıt kullanma Belgesi (SRC).
 5. Servis Plakası talep edecek olanlar (Ana firma veya Alt işverenler-taşeron şirketler dahil) araçları olması şartıyla en fazla 1 adet servis plakası alabilirler.
  7. 3 Adet Fotoğraf
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 7. Yalova İl Emniyet Müdürlüğünden “sürücü sorgulama” belgesi. 
 8. Çalıştırma Ruhsat veya vize ücreti, süreli çalışma izni karşılığı Belediyece tahsil edilir. Çalıştırma Ruhsatı geçici olarak izindir, Çalıştırma Ruhsatı harcını (ücretini) ödeyen İşletici, her ne sebep olursa olsun geri ödeme yapılmasını talep edemez ve Tavşanlı Belediye Meclisince çıkarılan veya çıkarılacak Yönetmelik veya kurulacak yeni sistem hükümleri ve maddelerine uymak zorundadır. Servis Plakası tahsisi yapılan kişi, kuruluş ve şirketler taahhütnameyi ve sözleşmeyi imzalamak zorundadırlar. İmzalamayanlara Güzergah İzin Belgesi verilmeyecektir.


TASIMACILIKTAN ÇEKILME:

MADDE 13. Özel servis aracını çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları Trafik Çekme Belgesini Belediye Zabıta Birimine ibraz ederek, plakayı kayıttan düşüreceklerdir. Yıl içinde servis aracı çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat harcı geri ödenmez.


ÖZEL SERVIS ARAÇLARININ ÇALISMA USUL VE ESASLARI:


MADDE 14- Özel Servis Araçları işletme sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar.
a) Özel servis araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır.
b) Özel Servis Araçlarının taşıdığı Servis hizmetinden yararlananların isim listesi araçta bulundurulacaktır.
c) Özel servis araçları sürekli taşıdıkları yolcular dışında güzergahlarında durup yolcu alamazlar. ( Ücretli olsun yada olmasın)

 1. d) Servis araçları sadece belirlenen güzergahlarda servis taşımacılığı yapabilirler. (Öğrenci Servisleri için güzergâh belirlenmesi söz konusu değildir.)
 2. e) Özel Servis Araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşıma araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiğe engelleyici yerlerde indirme-bindirme yapamazlar. Toplu taşıma araçlarına ait durakları kullanamazlar.
 3. f) Özel Servis Araçlarının kent içinde yolcu indirme-bindirme yapacakları duraklar, kullanamayacakları güzergahlar ve duramayacakları yerler belediyece belirlenir.
  g) Taşımacılık sırasında aşırı sürat yapmak yasaktır.
 4. h) Özel Servis Araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş-binisinin gerektirdiği süre kadar durabilirler.
 5. i) Ücretsiz müşteri servisine şehir içinde herhangi bir noktada bekleme yaptırılmayacak, araçlar sürekli ring yapacaklardır.
 6. j) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afis, poster, bez pankart aşılması hakları Belediye`ye ait olup, Belediye`nin bu hususta vereceği talimata uymak ve aşılan reklamın seyrüsefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

       
RESMI VE ÖZEL KURUM VE KURULUSLARIN SERVISLERI ILE ILGILI HÜKÜMLER;
MADDE 15. Tavşanlı Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içindeki Resmi ve özel Kurum ve Kuruluşlar; Personel, Müşteri yada öğrenci servis taşımacılığı yaptırmak üzere, özel servis aracı kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale şartname ve sözleşmelerinde, servis işleticisinden, Belediye zabıta Biriminin, işleticinin ve aracının servis taşımacılığı yapmasında sakınca olmadığına dair düzenlediği “servis aracı uygunluk belgesi ”ne istinaden belediyeden aldıkları Servis Çalıştırma Ruhsatını ibraz etmesi istenecek, İşletici bu belgeyi ibraz etmediği takdirde, ihaleyi kazansa dahi güzergah izin belgesi verilmeyecektir. İhaleyi hak kazanan işleticinin Tavşanlı Belediyesinden güzergah izin belgesi alması zorunludur. (Emniyet Araçları ve Askeri personel araçlarında, güvenlik nedeniyle bu belge aranmaz.)

 

ÖZEL SERVIS ARAÇLARINDA SÜRÜCÜ VE YARDIMCI OLARAK ÇALISACAK
PERSONELE ILISKIN KOŞULLAR:

MADDE 16.Servis aracı kullanmak isteyenler, bu yönetmelik ve resmi gazete yayımlanan ilgili yönetmeliklerde aranan Sartları yerine getirmek suretiyle, çalışmak istediği işleticinin adını-soyadını ve aracının plakasını belirterek, Belediye Zabıta Birimine müracaat edeceklerdir. Sistemde şoför olarak çalışmak isteyenlerin, zamanı periyodik olarak Belediyemizce belirlenecek ve Belediyemiz kontrolünde Meslek Odasınca düzenlenecek olan hizmet içi eğitim seminerine katılımları zorunludur ve Seminer sonunda, Sistemde sürücü çalışabileceklerdir ve kendilerine seminere katilim belgesi ile birlikte, içeriği Belediye Zabıta Birimince düzenlenen “T.C. TAVŞANLI BELEDIYESI ÖZEL SERVIS ARACI KULLANMA BELGESI” verilecektir. Verilen Araç Kullanma(Tanıtım) Belgesi, sürücünün seyrüsefer sırasında görünür bir şekilde boynunda asili bulunacaktır. Sistemde belgesiz araç kullanmak yasaktır. Tanzim edilen Araç Kullanma Belgesi bu yönetmelik çerçevesinde her yıl izlenecek, aksi takdirde 1(Bir) yıl süre içinde 5(Beş) defa hakkında zabit tanzim edilen sürücünün Araç Kullanma Belgesi vizelenmeyecek ve 3(Üç) ay süre ile araç kullandırılmayacaktır. Sürücünün bu yönetmelik çerçevesinde, uygunsuz hal, hareket vs. davranışlarının tespit edilmesi ve bu halinin süreklilik göstermesi halinde, Zabıta Biriminin düzenleyeceği raporun Encümen’ de incelenerek, Encümen tarafından belirlenen süre içerisinde şoför olarak çalıştırılmayacaktır.
b) Aracında Zabıta Biriminin izni dışında sürücü çalıştıran işleticinin aracı, Emniyet Müdürlüğünün kontrolü altında, otoparka çekilecektir. Zabıta Birimince uygun görülen sürücü temin edildiğinde araca çalışma izni verilecektir. Ancak acil durumlarda, Belediye Zabıta Birimine gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü 15 (On beş) Is gününü asmamak kaydıyla çalıştırabilecektir. Bu Maddeye aykırı hareket edenler hakkında, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde ceza-i işlem uygulanır.

 1. Ana okul ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin araçlara inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere “Rehber Öğretmen” yada yardımcı personel çalıştırılacaktır. Otobüslerde sürücünün yani sıra birde yardımcı personel çalıştırılabilir. Bu personelin 16 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. Minibüslerde yardımcı personel çalıştırılamaz.
 2. İşleticiler araçlarında çalıştıracakları personeli sürücü belgesi ile Belediye Zabıta Birimine beyan etmek zorundadırlar. Özel Servis Araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. İşleticiler Personelin ise başlaması gibi isten ayrılma tarihlerini Belediye Zabıta Birimine beyan etmek zorundadır. İşleticilerin sürücü personel çalıştırma zorunluluğu yoktur. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.
 3. Sürücü, rehber öğretmen ve yardımcıların kıyafetleri, standart üniforma (yazlık ve kışlık) seklinde olacaktır. Meslek Odası tarafından belirlenen kıyafet Zabıta Birimine yazı ile bildirilir ve konu  Tavşanlı Belediyesi kontrol komisyonunca değerlendirilir, Komisyonca hazırlanan rapor Belediye Encümenine sunulur ve Belediye Encümeninin alacağı karar ile uygulanacaktır. Kararda belirtilen özellikler çerçevesinde Kıyafetler; Vilayet Makamının belirleyeceği, yazlık ve kişilik kıyafet uygulaması tarihleri dikkate alınarak, gömlek, pantolon, gömleğe uygun, erkeklerde kravat, bayanlarda fular seklinde olacaktır. Gömlek yakaları en fazla 1 düğme açılabilir. Seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü ceza-i işlemler uygulanır.
 4. e) Sürücü ve yardımcıların günlük sakal traşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.

TASIMA KAPASITESI

MADDE 17. Özel Servis Araçlarına alınacak en çok yolcu sayısı o araçta bulunan yolcu koltuk sayesini geçemez. Ancak, Okul Taşıtlarında Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri aranır.
DENETIM SISTEMI:

MADDE 18. Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:
A)Belediye Denetimi; Belediye Zabıta Birimi tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çerçevesindeki kurallara uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar; Belediye Encümenince değerlendirilerek para cezası uygulanır. Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki kati arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda yirmiden fazla sayıda ihlal edilmesi halinde çalışma ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir. Tekrar Çalışma Ruhsatı verilmez.

Belediye Zabıta Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece toplu ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Zabıta Birimi Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
B) Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği 3 kişilik Servis Araçları Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletici için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletici, sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.

 1. C) Trafik Şube Müdürlüğü Denetimi; Trafik Şube Müdürlüğünün yasal yetkileri çerçevesinde yapılacaktır.
  CEZA VE HIZMET BEDELI ÖDEMEYENLER

MADDE 19. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere önce ihtar verilir, ihtara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanır. Tekrarında cezai işlem yapılarak araç 3 gün seferden men edilir. Uyarılar dikkate alınmaz ise her seferinde cezai işlemler uygulanarak araç 3 gün seferden men edilir. Belediyemiz Gelir-Ücret tarifesinde, Belediye Meclisince belirlenen ödenmesi gereken ücretleri yada zabit varakası para cezalarını ödemediği takdirde Hesap İsleri Müdürlüğünce 7(Yedi) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir.
“Toplu taşıma yöntemiyle isçi, personel, vs. taşıyan veya taşıtan işyeri sahipleri için bu Yönetmelik maddelerine aykırı hareket edenlere önce ihtar verilir, ihtara uyulmadığı Takdirde Belediye Meclisinin belirleyeceği cezai miktarlar uygulanır. Ceza miktarlarının belirlenmesi Belediye Meclisi yetkisindedir. Belediye Meclisince belirlenen ödenmesi gereken ücretleri yada zabit varakası para cezalarını ödemediği takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce 7(Yedi) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Hükümlerine göre tahsilat yapılır.”

                   

DÖRDÜNCÜ  B Ö L Ü M

                                   Yürürlük ve Yürütme

YÜRÜRLÜK
MADDE 20.Bu Yönetmelik, Tavşanlı Belediye Meclisi’ nin  onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:
MADDE 21. Bu Yönetmelik 21 Maddeden ibaret olup, Tavşanlı Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 10.06.2019

 

 

Mücahit KAÇAR                 Abdulvahap DOĞAN                            Murat ÖZDEMİR                                                                                                                                    

Meclis Başkanı                       Meclis Katibi                                      Meclis Katibi